Propozycje projektu do realizacji może zgłosić każdy mieszkaniec Karczewa, który najpóźniej w roku zgłaszania projektu, kończy 16 lat.


Projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 15 mieszkańców danego osiedla, którzy najpóźniej w roku zgłaszania projektu kończą 16 lat.


Projekty Karczewskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie na terenach należących do gminy a ich funkcje muszą być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jeżeli taki istnieje).


Wartość proponowanego projektu nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej dla danego osiedla. Zakres zadania musi umożliwić jego realizację w ciągu roku budżetowego następującego po roku zgłoszenia projektu.