Uwaga! Przy każdym formularzu jest Klauzula RODO, podpisuje ją każda osoba biorąca udział w procedurze Budżetu Obywatelskiego (Wnioskodawcy, Głosujący).
Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życiu przepisów tzw. RODO, każda osoba, której dane osobowe będą przetwarzane w procedurze Budżetu Obywatelskiego, zobowiązana jest podpisać Klauzulę w treści powyższego załącznika.
Zgodę muszą podpisać nie tylko wnioskodawcy pomysłu ale również KAŻDA osoba, która popiera wniosek, a więc taka, której dane osobowe znajdować się będą na formularzu składanym jako propozycja do BO.
Podobnie, w procedurze głosowania nad wnioskami do Budżetu Obywatelskiego KAŻDA osoba oddająca swój głos, zobowiązana jest do złożenia Oświadczenia o RODO – w tej samej treści jak załącznik.
Oświadczeń w procedurze głosowania nie składają tylko osoby, które złożyły już takie Oświadczenie na etapie składania propozycji do Budżetu Obywatelskiego.

  1. FORMULARZ PROPOZYCJI PROJEKTU (ZADANIA) do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego
  2. Karta do głosowania
  3. ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ OSOBY MAŁOLETNIEJ w procesie Budżetu Obywatelskiego
  4. Karta oceny projektu
  5. Wykaz osiedli wraz z ulicami
  6. UCHWAŁA NR XXXIII/198/2020 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dania 28 września 2020r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Karczewa w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w mieście Karczew
  7. UCHWAŁA NR LIV/288/2021 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 2 września 2021 r. zmieniająca Regulamin Budżetu Obywatelskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXIII/198/2020 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Karczewa w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w mieście Karczew, w tym załącznik nr 5a do ww. Regulaminu, a także dodająca załącznik nr 5b do ww. Regulaminu