Uwaga! Klauzula RODO, podpisuje ją każda osoba biorąca udział w procedurze Budżetu Partycypacyjnego (Wnioskodawcy, Głosujący).


Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życiu przepisów tzw. RODO, każda osoba, której dane osobowe będą przetwarzane w procedurze Budżetu Partycypacyjnego, zobowiązana jest podpisać Klauzulę w treści powyższego załącznika.
Zgodę muszą podpisać nie tylko wnioskodawcy pomysłu ale również KAŻDA osoba, która popiera wniosek, a więc taka, której dane osobowe znajdować się będą na formularzu składanym jako propozycja do BP.
Podobnie, w procedurze głosowania nad wnioskami do Budżetu Partycypacyjnego KAŻDA osoba oddająca swój głos, zobowiązana jest do złożenia Oświadczenia o RODO – w tej samej treści jak załącznik.
Oświadczeń w procedurze głosowania nie składają tylko osoby, które złożyły już takie Oświadczenie na etapie składania propozycji do Budżetu Partycypacyjnego.

1)FORMULARZ PROPOZYCJI PROJEKTU (ZADANIA) do zrealizowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego,

2)Karta do głosowania

3)ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ OSOBY MAŁOLETNIEJ w procesie Budżetu Partycypacyjnego,

4)Karta oceny projektu

5)OŚWIADCZENIE dotyczące realizacji zadania w ramach Budżetu Partycypacyjnego

6) UCHWAŁA Nr LVII/499/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 maja 2018 r.

7) Wykaz osiedli wraz z ulicami

8) ZARZĄDZENIE Nr 101/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia kwot przypadających na osiedla miasta Karczewa w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok.8) ZARZĄDZENIE Nr 101/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia kwot przypadających na osiedla miasta Karczewa w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok.

9) ZARZĄDZENIE Nr 102/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Partycypacyjnego oraz wprowadzenia harmonogramu Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok9) ZARZĄDZENIE Nr 102/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Partycypacyjnego oraz wprowadzenia harmonogramu Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok

10) ZARZĄDZENIE Nr 116/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 września 2018 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Partycypacyjnego oraz wprowadzenia harmonogramu Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok