Uwaga! Klauzula RODO, podpisuje ją każda osoba biorąca udział w procedurze Budżetu Obywatelskiego (Wnioskodawcy, Głosujący).
Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życiu przepisów tzw. RODO, każda osoba, której dane osobowe będą przetwarzane w procedurze Budżetu Obywatelskiego, zobowiązana jest podpisać Klauzulę w treści powyższego załącznika.
Zgodę muszą podpisać nie tylko wnioskodawcy pomysłu ale również KAŻDA osoba, która popiera wniosek, a więc taka, której dane osobowe znajdować się będą na formularzu składanym jako propozycja do BO.
Podobnie, w procedurze głosowania nad wnioskami do Budżetu Obywatelskiego KAŻDA osoba oddająca swój głos, zobowiązana jest do złożenia Oświadczenia o RODO – w tej samej treści jak załącznik.
Oświadczeń w procedurze głosowania nie składają tylko osoby, które złożyły już takie Oświadczenie na etapie składania propozycji do Budżetu Obywatelskiego.

1)FORMULARZ PROPOZYCJI PROJEKTU (ZADANIA) do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego

2)Karta do głosowania

3)ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ OSOBY MAŁOLETNIEJ w procesie Budżetu Obywatelskiego

4)Karta oceny projektu

5)OŚWIADCZENIE dotyczące realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego

6) Wykaz osiedli wraz z ulicami

7) ZARZĄDZENIE Nr 101/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia harmonogramu Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok oraz ustalenia kwot przypadających na osiedla miasta Karczewa w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.